ទូទៅ

Tripadvisor និងកម្មវិធីចំនួន ១០៤ ផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសចិន

រដ្ឋបាលជាតិ Cyberpace របស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាឱ្យលុបចោលកម្មវិធីចំនួន ១០៥ កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបលើរូបភាពអាសអាភាសនិងមាតិកាមិនសមរម្យ។

ក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលត្រូវបានដកចេញគឺ TripAdvisor China ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្បាស់ទេថាហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីត្រូវបានដកចេញ។ ទីភ្នាក់ងារមិនបានផ្តល់ការវិភាគលម្អិតទាក់ទងនឹងហេតុផលនៃការដកចេញនោះទេ។

វាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាហេតុផលគឺថាប្រទេសចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើកម្មវិធីបែបនេះដែលមានន័យថាប្រទេសនេះមិនអាចកំណត់ការនិយាយដោយសេរីបានទេ។

ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានសាកល្បងកម្មវិធីចំនួន ៤៤០,០០០ ដែលក្នុងនោះ ១.៣៣៦ តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរហើយ ១០៥ ចាំបាច់ត្រូវដកចេញ។

Related posts
ទូទៅ

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 12 ណែនាំរបារជូនដំណឹងថ្មីដែលមានការប្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច

ទូទៅ

ទូរទស្សន៍ 4K ដែលមានតម្លៃល្អបំផុត

ទូទៅ

Apple នឹងបញ្ចេញ iOS 14.5 និង iPadOS 14.5 នៅសប្តាហ៍ក្រោយ

ទូទៅ

កម្មវិធី Microsoft Edge ទទួលបាន performance mode ដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ RAM, CPU និងការប្រើប្រាស់របស់ថ្ម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *